31 tháng 8, 2010

Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945)

I. Các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam; Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
1. Các tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam.
Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các lực lượng vũ trang cách mạng. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), “Đội Tự vệ đỏ” được thành lập để hỗ trợ và bảo vệ quần chúng nổi dậy; bảo vệ cán bộ và các phiên tòa của Xô Viết - Công Nông; giữ gìn an ninh trật tự những nơi có chính quyền Xô Viết.
Tháng 3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Nhất thông qua Nghị quyết quan trọng về “Đội Tự vệ”, xác định: “Không một sản nghiệp nào, một làng nào có cơ sở của Đảng, của Đoàn, của các Hội quần chúng cách mạng mà không có tổ chức Đội tự vệ, đó là khẩu hiệu của chúng ta hiện nay”. Khi cuộc vận động Mặt trận Dân chủ Đông Dương phát triển thành cao trào cách mạng rộng lớn, Đảng chỉ thị: “Mỗi ấp phải tổ chức ra Đội Tự vệ để ngăn cản những kẻ phá rối cuộc đấu tranh và đối phó với các lực lượng phản động”.
Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đàn áp khốc liệt phong trào cách mạng Việt Nam, hàng ngàn cán bộ, đảng viên bị địch bắt, tù đày, Đảng ta rút vào hoạt động bí mật. Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập và trực tiếp chỉ đạo “Ban Công tác đội” làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu, bảo vệ cán bộ cao cấp của Đảng, giải thoát cho cán bộ khi bị địch bắt.
Ngày 15/5/1945, Xứ ủy Bắc kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian” do Xứ ủy trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diệt trừ bọn việt gian đầu sỏ và vũ trang tuyên truyền, chiến đấu khi cần thiết. Ngày 04/6/1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập khu giải phóng đồng thời công bố 10 chính sách lớn của Việt Minh. Các tổ chức Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” lần lượt ra đời cùng với Đội tự vệ đỏ”, “Ban Công tác đội” Đội danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ chống Nhật, trừ khử việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh. Đây chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.
2. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010) và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/1945 - 19/8/2010)
Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 3 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định; “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

II. Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 – 2010)
1. Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Chính quyền cách mạng non trẻ vừa được thành lập đã phải đương đầu với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng, vận mệnh của dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, lực lượng Công an nhân dân đã cùng với quân và dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Với tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng Công an đã anh dũng tiến công, tiêu diệt, vây hãm địch, bảo vệ an toàn các cơ quan chính quyền, đoàn thể, tài sản quốc dân và của nhân dân.
Trong vùng địch tạm chiếm, Công an nhân dân đã xây dựng cơ sở nắm tình hình, tham gia diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp bọn mật thám, phản động, tổ chức nhiều trận đánh trong lòng địch. Tổ Điệp báo A13 của Ty Điệp báo, Nha Công an Trung ương đã đưa người vào hàng ngũ địch, nắm được nhiều tin tức có ý nghĩa chiến lược. Ngày 29/9/1950, tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, Tổ Điệp báo A13 đã sử dụng thuốc nổ đánh đắm Thông báo hạm lớn nhất Đông Dương của Pháp Amio Đanhvin, diệt hơn 200 sĩ quan, thủy thủ và binh lính Pháp, đánh dấu bước trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và sự thất bại thảm hại của tình báo, phản gián Pháp.
Trong vùng tự do và căn cứ cách mạng, ta đã bố trí lại lực lượng trinh sát, bảo vệ vũ trang và tổ chức Công an xã; đẩy mạnh đấu tranh chống hoạt động do thám, gián điệp và bọn phản động tay sai; phối hợp với các lực lượng vũ trang bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch, bảo vệ hậu phương và khu căn cứ kháng chiến. Ở các tỉnh Nam Bộ, lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc phối hợp với các lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu cản bước tiến của quân Pháp.
Trên khắp các chiến trường, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với lực lượng Quân báo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ an toàn giao thông liên lạc và các cuộc hành quân, trú quân, bảo vệ an toàn lãnh tụ và các cơ quan đầu não; tổ chức phá tề, trừ gian, bao vây kinh tế địch; bắt hầu hết các toán gián điệp, biệt kích…
Cùng với quá trình chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển không ngừng:
- Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23-SL thành lập Việt Nam Công an vụ. Ngày 13/3/1947, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 36-NĐ “Ủy quyền cho Ủy ban Kháng chiến Hành chính khu thiết lập quận Công an trong phạm vi các tỉnh”.
- Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Người đã dạy cán bộ, chiến sĩ Công an phải rèn luyện Tư cách người Công an Cách mệnh là:
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép
Đối với công việc, phải tận tụy
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
- Ngày 12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW, quy định nhiệm vụ và tổ chức Nha Công an Việt Nam (trực thuộc Bộ Nội vụ).
- Ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ Bộ Công an, gồm 7 đơn vị trực thuộc Bộ, các khu, sở, ty Công an và hệ thống tổ chức Công an cấp huyện, cấp xã.
Tại kỳ họp từ ngày 27/8 đến 29/8/1953, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết đổi tên Thứ bộ Công an thành Bộ Công an. Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của Công an nhân dân Việt Nam.
Trải qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp; đập tan âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đấu tranh bài trừ lưu manh, trộm cướp, giữ gìn an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân.

2. Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975)
Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai sử dụng bọn tình báo, gián điệp cài cắm vào những địa bàn quan trọng; tiến hành các hoạt động chống phá công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc.
Trước tình hình đó, lực lượng Công an nhân dân đã nhanh chóng chuyển hướng về tổ chức và hành động, tiến hành đấu tranh dập tắt các vụ nhen nhóm phản động và hoạt động gây bạo loạn của bọn phản cách mạng; đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp cài lại của Pháp, bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích của Mỹ và bè lũ tay sai tung ra phá hoại miền Bắc. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế, cơ quan, xí nghiệp, các công trình quốc phòng, an ninh, công trình văn hóa - xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân; tổ chức sơ tán nhân dân khỏi những vùng chiến sự ác liệt. Đấu tranh trấn áp, bắt giữ, xử lý hàng trăm tội phạm nguy hiểm; kịp thời dập tắt các vụ cháy lớn, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng Công an nhân dân đã bảo vệ an toàn các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội vào chiến trường miền Nam. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cùng hàng trăm tấn vũ khí, tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc đã được chi viện cho An ninh miền Nam; tổ chức nhiều trận đánh tiêu diệt địch ngay trong sào huyệt của chúng, trấn áp bọn phản động, trừng trị ác ôn; phá tan nhiều kế hoạch tình báo của Mỹ - ngụy.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lực lượng An ninh miền Nam đã phát động sâu rộng phong trào “Bảo mật phòng gian”; phối hợp với các lực lượng vũ trang trên khắp các chiến trường, đồng loạt mở nhiều chiến dịch, bẻ gãy các cuộc tiến công, lấn chiếm, đưa địch vào thế bị động, bất ngờ, hoang mang, rối loạn và tan rã; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não, các cuộc hành quân, vận chuyển vũ khí, phương tiện, lương thực; bảo vệ bí mật các kế hoạch và các mũi tấn công chiến lược, góp phần đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.
Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ này luôn được Đảng, Chính phủ và Chú tịch Hồ Chí Minh quan tâm:
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nhiều Nghị quyết quan trọng chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trở thành công cụ chuyên chính sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, có liên hệ mật thiết với quần chúng, là lực lượng chiến đấu vững mạnh, có tính chất vũ trang, có tổ chức chặt chẽ, thông thạo về nghiệp vụ, có trình độ khoa học - kỹ thuật và đặt lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.
Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh Quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân.

3. Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2010)
Ngày 30/4/1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta được hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo binh lính, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức Ful - rô, bắt hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch; chủ động đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; bắt gọn hàng trăm toán gián điệp, biệt kích của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.
Từ năm 1986 đến nay, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; triệt để lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lực lượng Công an nhân dân đã đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tham mưu và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng; phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước; chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhiều vụ án về ma túy lớn, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng bước thiết lập giao thông, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khám phá nhiều vụ án kinh tế lớn… góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập kinh tế thế giới.
Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ này luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển:
- Ngày 14/11/1987, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký Lệnh số 01/LCT-HĐNN công bố Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân và quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan An ninh nhân dân.
- Ngày 14/11/2003, Chính phủ ra Nghị định số 136/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an.
- Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký sắc lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân.
Hiện nay, lực lượng Công an nhân dân bước đầu tham gia có hiệu quả trong các tổ chức An ninh, Cảnh sát quốc tế và khu vực.

III. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân lực lượng Công an nhân dân (tính đến tháng 12/2009)
- 03 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng Công an nhân dân.
- 07 Huân chương Sao Vàng tặng: lực lượng An ninh nhân dân (1995), lực lượng Tình báo (1995), lực lượng Cảnh sát nhân dân (2003), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (2003), Tổng cục An ninh nhân dân (2006), Tổng cục Tình báo (2006), lực lượng Bảo vệ Chính trị I (2008).
- 03 Huân chương Sao Vàng, tặng các đồng chí Bộ trưởng: Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ.
- 01 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1975).
- 77 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng Công an các đơn vị, địa phương;
- 10 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân;
- 635 tập thể, 321 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cán bộ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;
- Hàng ngàn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ.

IV. Truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

1. Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.
2. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.
3. Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
4. Công an nhân dân phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
5. Công an nhân dân đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.
6. Công an nhân dân cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm.
7. Công an nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.
8. Công an nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.

V. Kết quả 5 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
1. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2005, về việc lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác an ninh trật tự, đa dạng hóa các hình thực tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
2. Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế “Đảng lảnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
3. Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thông báo kinh nghiệm hay và điển hình tiên tiến để nhân rộng ra các địa phương trong toàn quốc.
4. Vào dịp 19 tháng 8 hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực ở cả 3 cấp: cơ sở, huyện, tỉnh, thành phố, thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
5. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân đã cung cấp hàng vạn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng chục ngàn vụ án; cảm hóa, giáo dục hàng vạn đối tượng tại gia đình và địa phương, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người lầm lỡ hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng; xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, địa phương.

VI. CÔNG AN NHÂN DÂN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Trong những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục có những biến đổi phức tạp, khó lường. Mặc dù hòa bình, hợp tác vẫn là xu hướng lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, biển, đảo, tranh giành tài nguyên cùng với tình trạng đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, môi trường… đang trở thành những vấn đề mang tính toàn cầu, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định và phát triển trên toàn thế giới.
Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” kích động bạo loạn, lật đổ; triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây mất ổn định chính trị. Tình hình tham nhũng tiêu cực, sự xuất hiện tội phạm mới và hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma tuý, tội phạm về môi trường, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông… tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp.

1. Mục tiêu tổng quát
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
- Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thống nhất chỉ huy, chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến Công an cơ sở. Bố trí lực lượng Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu và địa bàn trọng điểm. Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an.
- Tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; kết hợp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước.
- Triển khai, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về công tác tình báo, phản gián, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh thông tin, an ninh khoa học - kỹ thuật, các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và các sự kiện quan trọng của đất nước.
- Bảo vệ tuyệt đối an toàn cán bộ cấp cao và trụ sở làm việc các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật và các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Việt Nam.
- Tổ chức, thực hiện công tác quản lý về bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nghiệp vụ Công an.
- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm hình sự và các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị biện pháp khắc phục.
- Tổ chức, thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục phạm nhân; tiến hành tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
- Phối hợp với các bộ, ngành và các cấp chính quyền trong việc bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tham gia quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư.
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phục vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động, công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.
- Thực hiện hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.

VII. CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH:

Gắn liền với nhiệm vụ ba thời kỳ cách mạng lớn của đất nước, cùng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Công an nhân dân Thành phố sớm ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong 65 năm qua, lập nên những chiến công hào hùng và truyền thống tốt đẹp.

Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 26 tháng 8 năm 1945 “Quốc gia tự vệ cuộc Nam bộ” được thành lập, trực tiếp phụ trách địa bàn Sài Gòn - Chợ Lớn với nhiệm vụ trấn áp bọn tình báo, gián điệp, phản cách mạng, tham gia xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng ở các địa phương, tuyên truyền, giáo dục vận động quần chúng nhân dân tham gia kháng chiến, giúp Quốc gia tự vệ cuộc bảo vệ đảng và chính quyền cách mạng còn non trẻ và chuẩn bị lực lượng đối phó với âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.

Trong những năm 1947-1950, cuộc kháng chiến của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định có bước phát triển lớn mạnh; guồng máy kháng chiến được củng cố và đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Bộ máy công an Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, các mặt hoạt động được tăng cường và đẩy mạnh, liên tiếp trừng trị những tên Việt gian có nợ máu với nhân dân, tiêu diệt hàng trăm tên, vừa lính Pháp, vừa tay sai và vận động đồng bào đấu tranh, hỗ trợ đắc lực cho phong trào cách mạng tại thành phố. Trước thắng lợi dồn dập của ta trên chiến trường cả nước, địch buộc phải dàn mỏng lực lượng để đối phó. Công an Sài Gòn - Chợ Lớn đã tận dụng thời cơ, giành thế chủ động, tấn công nhiều đồn bót địch, kho bom Phú Thọ Hòa.

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ - ne - vơ được ký kết, thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy và Sở Công an Nam bộ, Công an Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn và Công an Gia Định - Ninh phân công một số cán bộ, chiến sĩ tập kết ra Bắc, một số ở lại chiến trường miền Nam; Ban sưu tập I (thuộc Ban địch tình Xứ ủy) tiếp tục bám trụ, kiên trì hoạt động, vượt qua mọi hiểm nguy để xây dựng cơ sở bí mật, thu thập tin tức địch tình, khoét sâu mâu thuẫn Pháp - Mỹ, phá rối chính quyền ngụy để ta tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng và củng cố cơ sở cách mạng.

Ngày 19/3/1961, Ban bảo vệ an ninh khu Sài Gòn - Gia Định được thành lập (gọi tắt là ANT4). Lực lượng ANT4 vừa bảo vệ Đảng, bảo vệ căn cứ, thu thập tin tức của địch, vừa tập trung xây dựng và phát triển lực lượng, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương chống địch càn quét, diệt ác phá kềm, luồn sâu vào các ấp chiến lược kết hợp lực lượng nòng cốt, điều tra, phân loại tề ngụy, ác ôn để có biện pháp xử lý thích hợp; bám đất, bám dân, đào hầm bí mật ngay trong các ấp chiến lược, phát động quần chúng tại chỗ nổi dậy phá ấp chiến lược.

Tháng 1/1973 Hiệp định Paris được ký kết, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, ngụy quân ráo riết tiến hành “Cuộc chiến tranh lấn chiếm và bình định”. Tại Sài Gòn - Gia Định, cuộc kháng chiến của quân dân thành phố vẫn tiếp tục giữ vững thế tiến công nhằm tạo thế và lực mới, chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Trong nội thành, lực lượng điệp báo ANT4 ra sức củng cố phát triển các lõm chính trị, chống phá nội gián, bảo vệ nội bộ; tích cực tác động các văn sĩ, trí thức đẩy mạnh các phong trào đấu tranh chống tập đoàn tay sai Nguyễn Văn Thiệu.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng ANT4 đã thực hiện nhiệm vụ Thành ủy giao: chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng như Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia, Bộ chỉ huy cảnh sát đô thành, các Ty cảnh sát quốc gia quận. Nhiều cán bộ chiến sĩ và cơ sở của ANT4 đã dũng cảm mưu trí vào tận hang ổ của địch để vận động binh lính ngụy đầu hàng, đặc biệt là phát động quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ ở nhiều khu vực nội, ngoại thành và tại một số cơ quan, xí nghiệp, chiếm nhiều cơ quan của ngụy quyền trước khi lực lượng quân sự vào thành phố. Lực lượng điệp báo ANT4 còn góp phần cùng với các lực lượng khác, tác động, thúc đẩy Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, làm tan rã bộ máy chính quyền Trung ương Ngụy, góp phần rất lớn cho thắng lợi chung của dân tộc; hạn chế được thương vong và xương máu cho đồng bào, đồng chí trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh.

Sau ngày giải phóng, tình hình thành phố rất phức tạp về chính trị - xã hội, yêu cầu và nhiệm vụ của ngành công an rất nặng nề. Lực lượng ANT4 với tên gọi mới là Ban An ninh nội chính (tức Công an thành phố) đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác, vừa làm công tác tiếp quản, phục vụ ổn định đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, vừa tập trung trấn áp các tàn dư của chế độ cũ, đặc biệt bọn phản cách mạng và thực hiện tốt chính sách khoan hồng - đầy tính nhân văn, nhân đạo của Đảng nên được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong giai đoạn 1976-1985: Ngày 03/7/1976, Quốc Hội chính thức quyết định đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh, theo đó Ban An ninh Nội chính Sài Gòn - Gia Định chính thức đổi tên thành Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ của Bộ Công an và Thành ủy và sự ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an thành phố đã tích cực đấu tranh, bóc gỡ hơn 300 tổ chức phản động các loại, bắt giữ truy tố theo pháp luật hơn 2000 đối tượng, đưa tập trung cải tạo, cải tạo tại chỗ và kiểm điểm giáo dục trước nhân dân hàng ngàn đối tượng chính trị khác; thu giữ hàng tấn vũ khí, đạn dược, thuốc nổ, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động gây cháy, nổ, manh động phá hoại, ý đồ gây rối, gây bạo loạn của kẻ địch, đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị, an ninh văn hóa tư tưởng và phục vụ được các yêu cầu chính trị của Đảng, Nhà nước tại thành phố.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm hình sự, lực lượng CATP đã liên tục mở các đợt tấn công, truy quét, bắt hàng chục ngàn tên, phá hàng trăm ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, tiêu diệt nhiều băng cướp, bắt cóc có vũ trang. Ngoài ra, phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, công tác bảo vệ nội bộ, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu cũng được triển khai đồng bộ.

Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đấu tranh chống bọn tình báo gián điệp, các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác trong tình hình đất nước mở cửa, hội nhập, có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, hàng ngàn tên tội phạm trong các tổ chức phản cách mạng bị trấn áp. Đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, đình lãn công trong công nhân, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh đô thị và đảm bảo an ninh trong các lĩnh vực nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh trong sinh viên, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các hoạt động lễ hội, các đoàn khách quốc tế, phục vụ kịp thời chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở thành phố.

Trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Công an Thành phố đã tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, mở nhiều đợt tấn công trán áp các loại tội phạm. Từ năm 1990 đến 2009 phạm pháp hình sự được kéo giảm, bình quân hàng năm từ 9,5% đến 15, 41%; khám phá hơn 140.000 vụ phạm pháp hình sự các loại, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức. Trong đấu tranh chống tội phạm kinh tế, môi trường: Công an thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nhiều biện pháp về quản lý kinh tế tài chính; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ kinh tế, bảo vệ cơ quan và thông báo những thủ đoạn của bọn tội phạm để các doanh nghiệp chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó CATP đã phát hiện, xử lý hơn 20.000 vụ vi phạm kinh tế, thu hồi số tài sản, truy thu thuế trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Trong công tác giữ gìn trật tự giao thông đô thị, Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo an toàn giao thông thành phố tăng cường quản lý nhà nước về trật tự giao thông, đồng thời tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm ác trường hợp vi phạm, chủ động giải quyết ùn tắc giao thông, tình hình trật tự giao thông có sự chuyển biến tích cực, trong 5 năm gần đây (2005 - 2009) tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 mặt (42,59% số vụ, 2,93% số người chết và 67,58% số người bị thương). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thành phố đã tích cực tham mưu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Số vụ cháy đã được kiềm chế và kéo giảm, số vụ cháy của năm sau giảm so với năm trước, mỗi năm bình quân kéo giảm được 25% số vụ cháy và 20% số vụ cháy lớn. Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiệu quả hơn, đã ngăn chặn kịp thời các vụ cháy lớn, tham gia các vụ cứu hộ, cứu nạn xảy ra trên địa bàn thành phố, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do công an làm nòng cốt, đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nhiều kế hoạch vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phong phú, sinh động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn mang lại hiệu quả cụ thể, duy trì và phát triển được phong trào rộng khắp và có chiều sâu. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Công an phường, xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức 632.764 cuộc họp phát động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư với 31.736.143 lượt người dự, đóng góp 1.085.299 ý kiến; nhân dân đã tham gia giáo dục cảm hóa hơn 77.228 đối tượng; cung cấp 387.436 nguồn tin, trực tiếp phát hiện 16.057 vụ việc, bắt 20.485 đối tượng phạm pháp quả tang; vận động 2.075 đối tượng phạm pháp ra đầu thú, tự giác giao nộp hoặc báo cho cơ quan công an thu hồi 819 khẩu súng các loại, 45.774 viên đạn, 1.695 lựu đạn, trái nổ, góp phần cùng lực lượng công an chuyển hóa 11.051 địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Gương người tốt, việc tốt xuất hiện ngày càng nhiều…

Sau 30/4/1975, cùng cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố được Đảng, Nhà nước xác định là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, Thành phố được Bộ Công an xác định là một trong những trọng điểm toàn diện của cuộc đấu tranh chống địch phá hoại về an ninh chính trị và chống tội phạm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, xây dựng toàn diện về tư cách người chiến sĩ Công an, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có đạo đức, lối sống trong sáng; có quan điểm quần chúng đúng đắn; có tinh thần tận tụy trong công việc và kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu. Bộ máy, tổ chức, biên chế luôn được củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Thường xuyên coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật. Đặc biệt trong 5 năm gần đây đã tập trung chỉ đạo triển khai 2 cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Đa số cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành kỷ cương kỷ luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tận tụy phục vụ nhân dân; ý thức tiết kiệm, chống lãng phí về thời gian làm việc, công sức và của cải vật chất có sự chuyển biến rõ nét. Hiệu quả công tác được nâng cao; đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực; thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, tác phong, ngôn phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ tốt hơn; sai phạm kỷ luật hàng năm được kéo giảm.

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể tự hào về những trang sử hào hùng vẻ vang của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tô đẹp thêm truyền thống oanh liệt của Công an nhân dân Việt Nam. Với những chiến công đó, từ năm 1975 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà Nước và Bộ Công an tặng nhiều danh hiệu cao quý:

- Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1981); Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương chiến công hạng II (1985); 02 Huân chương Quân công hạng I, III (1996,) 02 Huân chương lao động hạng I, II (1997, 2004); 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng I ( 2005,2007), 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III (2006).

Ngoài ra, có 16 tập thể, 30 cá nhân thuộc Công an Thành phố được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, xiết chặt đội ngũ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Nguồn Thành Đoàn TP.HCM)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét