13 tháng 7, 2009

Chù tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (10 tháng 7)

Cách đây 88 năm, ngày 10-7-1921, báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đang làm việc với các đảng viên cộng sản Chi bộ quận 17 tại Fontainebleau.
Ngày 10-7-1922, tại Paris, Nguyễn Ái Quốc cùng với luật sư Phan Văn Trường và kỹ sư Nguyễn Thế Truyền đến thăm Nguyễn Văn Vĩnh từ trong nước mới sang dự Hội chợ Thuộc địa ở Marseille. Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà hoạt động trên lĩnh vực văn hóa và báo chí, có tư tưởng cấp tiến, chủ trương chống chế độ quân chủ.
Ngày 10-7-1931, trong “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công”, Tống Văn Sơ bắt đầu bị thẩm vấn lần thứ nhất sau khi bị nhà đương cục Hồng Công bắt giữ.
Ngày 10-7-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhiều khách Pháp, trong đó có cả Nguyên Toàn quyền Đông Dương, Bộ trưởng Thuộc địa A. Sarraut và “8 giờ tối, Cụ Chủ tịch tiếp mấy người Pháp chuyên môn về các ngành kinh tế bên nước ta. Nói chuyện về cách Việt - Pháp cộng tác, làm sao cho dân Việt cũng có lợi, người Pháp cũng có lợi”.
Ngày 10-7-1948, Bác gửi thư tới Hội nghị Giáo dục toàn quốc, được triệu tập tại Chiến khu Việt Bắc, góp một số ý kiến nhằm mục tiêu “chúng ta cần phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc”, do vậy phải “sửa đổi triệt để chương trình giáo dục... phải có sách kháng chiến và kiến quốc cho các trường... phải sửa đổi cách dạy... phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ cũ... phải có chương trình nâng cao trình độ phổ thông cho đồng bào”.
Ngày 10-7-1954, trong bài “Gửi báo cáo và xin chỉ thị” đăng trên tờ “Nhân Dân”, Bác đề cập tới phương thức làm việc để bảo đảm công tác lãnh đạo có chất lượng: “Viết báo cáo thì các tài liệu phải nghiên cứu kỹ, xét lại kỹ và phải đúng sự thật... Tuyệt đối không nên báo cáo một cách mơ hồ, giả dối, chỉ nói cái tốt mà giấu giếm cái xấu... Có như vậy, trong Đảng ý chí mới nhất trí, lãnh đạo mới thống nhất, đoàn kết mới chặt chẽ, kinh nghiệm mới dồi dào, mọi việc mới kịp thời và thành công. Cán bộ các cấp phải hiểu rằng: Chế độ thỉnh thị và báo cáo là rất quan trọng và mỗi cán bộ phụ trách phải kiên quyết làm đúng chế độ ấy”.
Ngày 10-7-1960, nhân thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa II, Bác viết bài “Quốc hội ta vĩ đại thật” đăng trên báo Nhân Dân, điểm lại lịch sử và sứ mạng lịch sử của Quốc hội khóa I và kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử khóa II, đặc biệt là với việc bảo lưu 91 đại biểu miền Nam của khóa I và 34 đại biểu mới tập kết ra Bắc, biểu thị cho ý chí của toàn dân tộc. Bài báo kết luận: “Quốc hội khóa I là Quốc hội kháng chiến. Quốc hội khóa II này là Quốc hội xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.
Ngày 10-7-1966, dưới bút danh “Chiến Sĩ”, Bác viết bài “Chúng ta phải làm thật tốt việc sơ tán” đăng trên báo Nhân Dân, xác định: “Việc sơ tán là một bộ phận cần thiết trong việc phòng không... Làm việc sơ tán thật tốt tức là góp phần đắc lực vào công việc phòng không, vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”. Riêng với đồng bào phải rời đô thị đi sơ tán và đồng bào đón bà con về địa phương sơ tán, Bác nhắc nhở: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Đồng bào cả nước phải thương nhau cùng!”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét