6 tháng 5, 2009

Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày sinh: 1/5/1904. Cha mẹ là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Mồ côi cha khi mới hơn 4 tuổi.
- Thời học sinh:
Tham gia "Hội Tu tiến".
- Năm 1922: Đỗ đầu kỳ thi thành chung ở Huế. Sau làm giáo viên Trường tiểu học Cao Xuân Dục tại Vinh.
- Tại Vinh: Tham gia sáng lập Hội Phục Việt (sau đổi là Hội Hưng Nam). Lãnh đạo phong trào làm đơn lấy chữ ký đòi thực dân Pháp trả đại tự đo cho Phan Bội Châu. Tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh. Mở các lớp dạy quốc ngữ cho quần chúng lao động.
- Tại Quảng Châu: Gặp Nguyễn Ái Quốc, dự lớp huấn luyện chính trị. Được kết nạp vào nhóm bí mật (Cộng sản Đoàn). Sau sang học tại Trường đại học Phương Đông ở Mátxcơva.
- Tháng 4/1930: Trở về nước hoạt động với cương vị cán bộ chủ chốt của Đảng và có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam.
- Tháng 7/1930:
Vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời

- Tháng 10/1930:
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú dự thảo.
- Tháng 10/1930: Làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
- Ngày 18/4/1931:
Bị địch bắt tại Sài Gòn. Trong nhà tù thực dân, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh vạch mặt chế độ lao tù dã man, vô nhân đạo của, tổ chức những buổi huấn luyện chính trị.
Đồng chí Trần Phú mất ngày 6/9/1931.
(Nguồn: Website Đảng Cộng sản)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét