20 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (18 tháng 4)

Cách đây 88 năm, ngày 18-4-1921, báo cáo của mật thám Pháp cho biết, Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng bào người Việt Nam đã đến dự cuộc họp của Liên hiệp Công đoàn quận Seine.
Ngày 18-4-1928, Tập san Inprekorr của Quốc tế Cộng sản, trên các bản in bằng tiếng Pháp, Anh và Đức đăng bài viết “Nông dân Ấn Độ” của Nguyễn Ái Quốc (ký bút danh “Wang”), lúc này đang hoạt động tại Trung Quốc.
Bài báo khảo sát lực lượng nông dân của một quốc gia đông dân và là thuộc địa của thực dân Anh nên làng quê bị tàn phá, hàng triệu nông dân bị chết đói và bị đẩy ra các thành phố, trở thành tầng lớp “vô sản áo rách”.
Với cái nhìn của một nhà cách mạng, tác giả vẫn tin tưởng: “Tuy không có tổ chức hoặc tổ chức còn lỏng lẻo, người nông dân bị sự nghèo khổ thúc bách thường nổi dậy chống kẻ bóc lột”.
Tháng 4-1930, từ Hồng Công, sau khi hoàn thành sứ mệnh hợp nhất các tổ chức cách mạng trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc qua Xiêm (Thái Lan) để đẩy mạnh cuộc vận động trong cộng đồng Việt kiều tại vùng Đông Bắc nước này.
Một thập kỷ sau, vào tháng 4-1940, Nguyễn Ái Quốc lại có mặt tại Xiêm. Với bí danh “ông Trần”, Bác đã tham gia lễ cầu hồn cho 20 Việt kiều bị bom Nhật giết hại ở Bích Sắc Trại.
Tại buổi lễ, Nguyễn Ái Quốc đã đọc bài sớ:
“Nam mô Phật tổ Như Lai
Chúng sinh nheo nhóc dưới trời Tây phương
Trăm tầng áp bức thảm thương
Thân gầy như củi, xác nhường thây ma...
Thù nhà nợ nước đôi đường
Đã vì người chết càng thương giống nòi
Đừng tin vào số mệnh trời
Mà do quân Nhật giết người gây nên
Hồn ơi hồn có linh thiêng
Hãy cùng người sống báo đền nước non
Người còn khóc thì nước phải còn”.
Ngày 18-4-1958, tại Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Ban sửa đổi Hiến pháp báo cáo trước toàn thể đại biểu quá trình xây dựng “Hiến pháp sửa đổi” và hứa “sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ quan trọng mà Quốc hội đã trao cho và làm cho nước ta có một bản Hiến pháp xứng đáng với những thắng lợi và những tiến bộ vẻ vang của nhân dân ta”.
Tháng 4-1966, Bác viết tài liệu “Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng” và khái quát thành 5 điểm chủ yếu:
“1. Trung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần chiến đấu hy sinh, lao động quên mình.
2. Chấp hành đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
3. Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ra sức học tập và vận dụng tốt sáng kiến và kinh nghiệm tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả chiến đấu.
4. Nêu cao ý thức làm chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết đồng chí, đoàn kết nhân dân, thực hiện đường lối quần chúng.
5. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu về mọi mặt”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét