20 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (19 tháng 3)

Cách đây 85 năm, ngày 19-3-1924, trên Tập san “Inprekorr” của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đăng bài “Đông Dương và Thái Bình Dương”, phân tích mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc lôi cuốn giai cấp vô sản vào những xung đột dưới danh nghĩa lợi ích quốc gia. Vì thế theo Bác, đó là “vấn đề mà tất cả mọi người vô sản nói chung đều phải quan tâm đến”.
Bác đưa ra dự báo: “Thái Bình Dương và các nước thuộc địa xung quanh Thái Bình Dương, tương lai có thể trở thành một lò lửa của chiến tranh thế giới mới mà giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh... Những cuộc chiến tranh khác sẽ nổ ra vì vấn đề Thái Bình Dương nếu giai cấp vô sản không cảnh giác”.
Ngày 19-3-1950, trên đường từ Trung Quốc trở về Việt Bắc, Bác Hồ làm bài thơ chữ Hán “Cận Long Châu” (Đến gần Long Châu):
Viễn cách Long Châu tam thập lý
Dĩ văn pháo hưởng dữ cơ thanh
Việt Nam dân chúng chân anh dũng
Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành”
(bản dịch của Phan Văn Các: Còn cách Long Châu ba chục dặm/ Nghe tàu bay rú, pháo gầm rung/ Nhân dân nước Việt anh hùng thật/ Diệt thù dựng nước ắt thành công".
Ngày 19-3-1951, trong thư khen ngợi quân dân Bình Trị Thiên chống càn thắng lợi, Bác căn dặn: “Chúng ta phải cố gắng hơn nữa và phải nhớ rằng, ở Liên khu IV, du kích là chính, vận động là phụ. Kháng chiến là trường kỳ gian khổ, rồi mới thắng lợi hoàn toàn”.
Ngày 19-3-1955, nhân ngày khai giảng, Bác Hồ viết thư gửi Trường Sư phạm Miền núi Trung ương: “Các cháu thuộc nhiều dân tộc và nhiều địa phương. Nhưng các cháu đều là con em của đại gia đình chung là: gia đình Việt Nam, đều có một Tổ quốc chung là: Tổ quốc Việt Nam... Ngày nay, các dân tộc anh em chúng ta muốn tiến bộ, muốn phát triển văn hóa của mình thì chúng ta phải tẩy trừ những thành kiến giữa các dân tộc, phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà”.
Ngày 19-3-1958, nói chuyện với Hội nghị mở rộng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bác nêu rõ: “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân”.
Ngày 19-3-1967, Bác cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm binh chủng đặc công và huấn thị với những chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ: “Đặc công là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công. Chữ đặc biệt quán xuyến tất cả... Mưu trí phải đặc biệt linh hoạt. Kỹ thuật phải đặc biệt huấn luyện thuần thục. Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc… Kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh. Quyết tâm thắng địch, quyết tâm tiêu diệt địch cũng phải đặc biệt cao. Đối với Đảng phải đặc biệt trung thành. Đối với dân phải đặc biệt thân ái...”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét