27 tháng 2, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (3 tháng 1)

Ngày 3-1-1946 (cách đây 63 năm), Bác Hồ chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ bàn những công việc cấp bách và kết luận: “Chính phủ phải đối phó với hai sự khó khăn, trong Nam là họa xâm lăng, còn ở ngoài Bắc là nạn đói. Phải nhờ vào sự ủng hộ của quốc dân, công việc đã có kết quả khả quan”.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “thông đạt” gửi tới các bộ trưởng liên quan đến quy trình bảo quản tài liệu lưu trữ. Đây là một văn kiện lịch sử của ngành lưu trữ nước ta, nó cho thấy tầm nhìn xa của người đứng đầu một quốc gia non trẻ chưa có kinh nghiệm hành chính. Bản thông đạt viết: “Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sự làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia.
Vậy yêu cầu các ông bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải giữ gìn tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được hủy những công văn, tài liệu nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép hủy bỏ... Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị”.
Chỉ 1 năm sau đó, ngày 3-1-1947, Chính phủ của nước Việt Nam độc lập đã phải di chuyển lên Việt Bắc, Hà Nội chìm trong khói lửa chiến tranh. Vào thời điểm ấy, Marius Moutet là người Bác từng quen biết trong đảng Xã hội Pháp, lúc này là Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại, đang có mặt tại Hà Nội. Hy vọng tranh thủ được ông Moutet, Bác Hồ viết một lá thư trong đó có đoạn:
“Tôi lấy làm vui mừng được biết ngài tới Hà Nội. Xin có lời chào mừng vì ngài vừa là bạn cũ, vừa là đại diện cho nước Pháp mới, là sứ giả của hòa bình. Tôi rất mong và rất sung sướng được hội kiến với ngài lâu một chút để tỏ rõ ý muốn thành thực hòa bình và cộng tác của chúng tôi và chuyển đệ với ngài những đề nghị của chúng tôi về việc lập lại sự giao hảo giữa 2 nước chúng ta”.
Bức thư đã không được hồi âm. Moutet đến Hà Nội giữa cảnh đổ nát và trong vòng vây của giới thực dân mà đầu sỏ là Đô đốc D’ Argenlieu. Ngày 8-1, Moutet về nước mà không tìm ra giải pháp nào.
41 năm sau (năm 1988), nhà sử học Pháp Philippe Devillers đã chứng minh rằng toàn bộ những thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian này đều bị D’ Argenlieu phong tỏa, kể cả một “gói hàng” mà ngày 3-1-1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho người chuyển tới phía Pháp để trao tận tay vị bộ trưởng cũng bị viên đô đốc chặn lại. Trong một bức thư gửi tướng De Gaulle, viên đô đốc diều hâu này hí hửng: “Nhờ ơn Chúa, Moutet đã không có một cuộc tiếp xúc cá nhân nào với nhóm ông Hồ Chí Minh. Đó là một điểm thắng lợi đầu tiên”.
Nhưng cái mà D’ Argenlieu cho là thắng lợi đầu tiên ấy thì cũng khởi đầu cho một thảm bại cuối cùng khi quân Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ sau đó 7 năm!
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét