10 tháng 11, 2008

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh - Tổ chức Mặt trận đầu tiên ở nước ta, mở đầu trang sử vẻ vang của Mặt trận Thống nhất Việt Nam.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 1l/1936 chủ trương tạm thời chưa nêu khẩu hiệu ''đánh đổ đế quốc Pháp'' và “tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày'' mà quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 3/1938 quyết định đổi tên thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.
Cuộc chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ. Đảng kịp thời xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của Cách mạng Đông Dương. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939 chủ trương tiếp tục tạm gác khẩu hiệu ruộng đất và Quyết định thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất phản đế Đông Dương nhằm tập hợp lực lượng chống đế quốc và tay sai, lôi kéo những phần tử tiến bộ trong giai cấp địa chủ.
Nhận rõ sự chuyển biến của tình thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ tám (19/5/1941) xác định cách mạng Việt Nam lúc này là cách mạng dân tộc giải phóng. Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội, gọi tắt là Mặt trận Việt minh.
Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng mới ra đời đứng trước tình thế vô cùng hiểm nghèo, Đảng ta chỉ rõ cần phải có những hình thức và biện pháp mới về tổ chức để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh để giữ vững chính quyền non trẻ. Tháng 5/1946. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt được thành lập đã thu hút thêm nhiều tầng lớp nhân dân kể cả một số nhân sĩ, địa chủ yêu nước, một số người trong các tôn giáo, dân tộc thiểu số vì lẽ này, lẽ khác còn đứng ngoài Việt Minh. Ngày 3/3/195l, Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt trận Liên Việt.
Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất tại Hà Nội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ, xây dựng miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà.
Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với bản chương trình hành động 10 điểm, nội dung cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ. Trong quá trình hoạt động, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kịp thời đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội lần thứ I của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 3/1962) quyết định nhiều chính sách lớn về đối nội và đối ngoại tạo điều kiện đoàn kết rộng rãi nhất, sẵn sàng bắt tay với những ai dù chưa tán thành Cương lĩnh của Mặt trận nhưng vẫn tán thành chống Mỹ cứu nước.
Ngày 20/1/1968, trên cơ sở thắng lợi và khí thế của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam ra đời với bản cương lĩnh thích hợp, đoàn kết và tranh thủ một số người ở thành thị, mở rộng thêm một bước Mặt trận chống Mỹ cứu nước.
Ngày 6/6/1969, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam đã bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời và Hội đồng cố vấn. Từ khi ra đời, Mặt trận là một phần chức năng của chính quyền dân tộc dân chủ. Từ đây, Mặt trận trở thành vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng. Mặt trận không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên cả ba mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Các kỳ đại hội:
- Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra từ ngày 31/1đến 4/2/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội này gọi là Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Gần 500 đại biểu thuộc các tổ chức mặt trận, các chính đảng và các đoàn thể ở 38 tỉnh và thành phố đã về dự Đại hội. Đại hội đã quyết định thống nhất 3 tổ chức mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam thành Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đại hội thông qua chương trình chính trị và Điều lệ mới nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân cùng nhau phấn đấu xây dựng Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và tích cực góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Đại hội đã cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 19l vị và Uỷ ban Trung ương Mặt trận đã cử ra Đoàn chủ tịch gồm 45 vị. Ban Thư ký gồm 7 vị. Cụ Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự, ông Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tiến làm Tổng Thư ký.
- Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/1983 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 500 đại biểu của 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại hội đã thông qua chương trình hành động của Mặt trận từ năm 1983- 1988, thông qua Điều lệ sửa đổi của Mặt trận; ra lời kêu gọi quan trọng và bản Tuyên bố nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ những sáng kiến hoà bình. Đại hội cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 184 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị. Ban Thư ký gồm 8 vị. Đại hội đã bầu ông Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch danh dự, ông Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Tiến làm Tổng Thư ký.
- Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III diễn ra từ ngày 2 đến 4/1l/1988 tại Hà Nội. 580 đại biểu tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, 13 đoàn đại biểu quốc tế đã đến dự Đại hội. Đây là đại hội biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội đã thông qua chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1988 đến năm 1993; thông qua điều lệ sửa đổi của Mặt trận. Đại hội bầu ông Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch danh dự, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch đoàn Chủ tịch; Luật sư Phan Anh và ông Phạm Văn Khiết làm Phó Chủ tịch.
- Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV được tiến hành từ ngày 17 đến 19/8/1994 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có hơn 600 đại biểu đại diện cho các giai cấp và tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế trong nước và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đại hội long trọng công bố chương trình 12 điểm ''Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước'', thể hiện ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân quyết tâm chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội đã thông qua chương trình đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã Cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 159 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 40 vị, Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch gồm 7 vị. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được cử làm Chủ tịch danh dự, ông Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Văn Đăng làm Tổng Thư ký.
- Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V được tổ chức từ 26 đến 28/8/1999 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 621 đại biểu và một số đoàn đại biểu quốc tế. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IV Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ V (1999-2004): ''Phát huy tinh thần yêu nước, súc mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa''; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi. Đại hội đã cử Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V gồm 253 vị, Đoàn chủ tịch gồm 45 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị. Ông Phạm Thế Duyệt được cử làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Văn Đăng được cử làm Uỷ viên Ban Thường trực kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2l đến 23/9/2004 với chủ đề: ''Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tham dự Đại hội có 879 đại biểu chính thức, 4 đoàn đại biểu nước ngoài và đại biểu sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và một số tổ chức phi chính phủ có quan hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội. Đại hội kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Đại hội V (tháng 8/1999) đến nay, tổng kết hơn 3 năm đổi mới công tác mặt trận; quyết định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2009, thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi: hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004-2009). Tại Đại hội này, Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được sửa đổi để mở rộng các tổ chức thành viên và tăng cường phối hợp thống nhất hành động. Nhân sự của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI cũng được chuẩn bị theo hướng mở rộng cơ cấu và nâng cao chất lượng, thể hiện tính hài hoà tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. Đại hội đã cử Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 320 uỷ viên. Đoàn Chủ tịch gồm 52 uỷ viên. Ông Phạm Thế Duyệt được tái cử làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Huỳnh Đảm làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký./.
(Nguồn website Đảng CSVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét